search
top

Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 și reglementările nationale aplicabile, ILINCA-TEX SRL, în calitate de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, vă informează despre scopurile și metodele de prelucrare a datelor personale a persoanelor fizice care interactioneaza cu acest site web.

ILINCA-TEX SRL are sediul social in Str. Vintila Mihailescu nr.17, Sector 6, Bucureşti, înregistrata   la   Oficiul   Registrului   Comertului   sub   nr.J40/11217/24.06.05, CUI 17723657. ILINCA-TEX SRL, in calitate de operator/persoana împuternicită (conform Regulamentului UE nr. 679/2016) are obligatia de a administra în condiţii de siguranţă  si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

CUPRINS

 1. Definitii si principii
 2. Tipuri de date procesate
 3. Legalitatea si Scopul procesarii datelor
 4. Modul de procesare a datelor
 5. Comunicarea si transmiterea datelor
 6. Responsabilul cu protectia datelor
 7. Stocarea datelor personale
 8. Drepturile partii interesate
 9. Reguli de exercitare a drepturilor

 

1.DEFINITII SI PRINCIPII

1.1 DEFINIȚII

Termenii folosiți in Politica de confidentialitate vor avea intelesul din definitiile date mai jos.

 1. Date cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizata) ; o persoană fizică poate fi identificată, direct sau indirect, cu referire specială la un element de identificare, cum ar fi  nume, prenume,  număr de identificare, date despre localizare,  un identificator online, unul sau mai multe elemente caracteristice ale identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale.
 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal –  reprezinta orice operație sau set de operațiuni, efectuate cu sau fără ajutorul proceselor automate și aplicate datelor personale sau seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, conservarea, adaptarea si modificarea, selectarea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, difuzarea sau orice altă formă de punere la dispoziție, compararea sau interconectarea, limitarea, blocarea, anularea sau distrugerea.
 3. Operator: ILINCA-TEX SRL, care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 4. Persoane imputernicite de operator – este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
 5. Persoana interesata/vizata – persoana fizica la care se refera datele cu caracter personal.

1.2 PRINCIPII

Datele cu caracter personal sunt:

 1. prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată (“legalitate, echitate şi transparenţă”);
 2. colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) (“limitări legate de scop”);
 3. adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (“reducerea la minimum a datelor”);
 4. exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere (“exactitate”);
 5. păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 6. datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate (“limitări legate de stocare”);
 7. prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (“integritate şi confidenţialitate”).

 2.TIPURI DE DATE PROCESATE

Datele pot fi colectate și procesate de către operatorul de date pentru scopurile detaliate mai jos.

Datele sunt colectate direct de la partea interesată în momentul înregistrării pe site-ul Web sau în baza de date. Informațiile pe care le colectăm cu privire la dvs. și modul în care le colectăm pot varia în funcție de produsele și serviciile pe care le utilizați și la care subscrieți, modul în care ați utilizat produsele și serviciile și modul în care ați interacționat cu ILINCA-TEX SRL chiar dacă nu sunteți client, sau ceea ce am obținut de la o terță parte care avea permisiunea de a face schimb de informații cu noi.

Următoarele date personale intra sub incidenta reglementarilor legale privind protectia datelor cu caracter personal: numele, prenumele, adresa de e-mail și de reședință, CNP, data și locul nașterii, achiziții, informatiile de cautare de pe site-ul nostru, adresa IP, tipul de browser și dispozitivul utilizat.

Operatorul de date nu procesează date care nu sunt strict necesare pentru scopurile prezentate mai jos.

3.LEGALITATEA SI SCOPUL PROCESARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1 LEGALITATEA PRELUCRARII

ILINCA-TEX SRL va prelucra datele dvs. cu caracter personal astfel:

 1. Executarea sau încheierea contractului cu dvs. și pentru a da curs solicitărilor dvs.
 2. Interesele comerciale legitime ale ILINCA-TEX SRL, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității rețelei și serviciilor noastre, îmbunătățirea serviciilor noastre.
 3. Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii.
 4. Consimțământul pe care îl acordați atunci când ILINCA-TEX SRL nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retras în orice moment.
 5. Furnizare bunuri si servicii; prestarea de servicii de securitate, ori dupa caz accesul in cadrul unui obiectiv al unui beneficiar care are incheiat un contract de prestari servicii cu societatea noastra are la bază cerintele Legii 333/2003 si HG 301/ 2012- normele de aplicare ale acestei legi. In acest caz prelucrarea se face doar in conditiile prevederilor Legii 333/2003 si HG 301/2012, iar accesul la date  si prelucrarea se face  restrictionat, conform procedurilor interne.

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare furnizarii bunurilor si/sau serviciilor solicitate de dumneavoastra.

Refuzul dvs. determina imposibilitatea incheierii unui contract de servicii sau limitarea accesului in locatiile in care oferim servicii de securitate, in cazul in care accesul nu se poate face altfel conform cerintelor legale. Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt transmise, catre beneficiarii de servicii de securitate sau autoritati, prin intermediul societatii ILINCA-TEX SRL, in conditiile legale.

Datele furnizate  sunt confidentiale si nu vor fi divulgate unei terte parti, decat ca urmare a unei cerinte legale sau ca urmare a unor cerinte contractuale. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre  ILINCA-TEX SRL in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele furnizate vor fi stocate pe perioada cat sunteti  clientul societatii, sau, dupa caz, în limita prevederilor legale.

3.2 SCOPUL PROCESARII DATELOR

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când:

 1. Cumpărați sau utilizați oricare dintre produsele și serviciile noastre
 2. Optati pentru un anumit produs sau serviciu
 3. În scopuri administrative și financiar- contabile
 4. Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un produs sau serviciu
 5. Vizitați sau navigați pe site-ul nostru
 6. Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.
 7. Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice
 8. Furnizarea de date cu caracter personal în scopurile indicate este o condiție necesară pentru furnizarea serviciului

4.MODUL DE PROCESARE A DATELOR

Datele  cu caracter personal vor fi procesate cu instrumente în format electronic sau în orice caz automatizat sau pe suport de hârtie, în conformitate cu metodele și instrumentele adecvate pentru a garanta securitatea și confidențialitatea datelor, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 și cu legislația aplicabilă.

Vor fi luate toate măsurile tehnice, calculator, siguranța organizațională, logistică și procedurală, astfel încât să fie garantat un nivel adecvat de protecție în condițiile prevăzute de reglementările legale, care să permită accesul numai persoanelor imputernicite de operatorul de date cu caracter  personal.

Numai informațiile relevante vor fi procesate si stocate, fara a excede  tipulului de serviciu furnizat. Datele vor fi gestionate și protejate în medii si pe suporturi ale căror acces va fi sub control constant.

5.COMUNICAREA ȘI TRANSMITEREA DATELOR

Datele pot fi comunicate:

 1. tuturor subiecților, inclusiv autorităților publice care au acces la date cu caracter personal în temeiul dispozițiilor legale
 2. companiilor, consultanților sau profesioniștilor responsabili de instalarea, întreținerea, actualizarea și gestionarea hardware-ului și a software-ului pe care operatorul de date personale le utilizează pentru a-și furniza serviciile
 3. entităților publice și / sau private, persoane fizice și / sau persoane juridice (birouri juridice, autorități administrative și fiscale, birouri judiciare, Camere de Comerț, camere și oficii de muncă etc.), în cazul în care este necesară comunicarea pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor contractuale asumate, precum și a obligațiile care decurg din lege
 4. Nu vor fi furnizate date pentru scopuri de marketing, statistice sau de cercetare.

6.RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR

În conformitate cu art. 37 din Regulamentul UE n. 2016/679, ILINCA-TEX SRL este responsabil cu protectia datelor si poate fi contactat la tel 0251306466 sau email contact@portelan-pictat-manual.ro

7.STOCAREA DATELOR

Datele furnizate vor fi stocate pe perioada cat sunteti  clientul societatii, sau, dupa caz, în limita prevederilor legale. După această perioadă, datele personale vor fi sterse sau transformate în formă anonimă, pentru a nu permite, chiar indirect, identificarea.

8.DREPTURILE PARTII INTERESATE

ILINCA-TEX SRL va asigura respectarea urmatoarelor drepturi:

 1. Dreptul la informare, adica dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal
 2. Dreptul de acces, adică dreptul de a obține confirmarea dacă Datele cu Caracter Personal ce îi aparțin sunt prelucrate sau nu și informații privind scopul prelucrării, categoriile de Date cu Caracter Personal în cauză, destinatarii și categoriile de destinatari căruia i-au fost sau le vor fi dezvăluite Datele cu Caracter Personal și garanțiile legate de această divulgare, în special în cazul destinatarilor din țări terțe sau organizații internaționale, perioada prevăzută pentru stocarea Datelor cu Caracter Personal, informații privind rectificarea, ștergerea, restricționarea și obiecții cu privire la Datele cu Caracter Personal ce îi aparțin, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și cu privire la existența unui mecanism de luare a unei decizii automate, inclusiv a realizării profilului
 3. Dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare
 4. Dreptul de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) în cazul în care Datele cu Caracter Personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, persoana vizata își retrage consimțământul și nu există alte temeiuri legale pentru prelucrare, persoana vizata se opune prelucrării și nu există alte motive legale pentru prelucrare, Datele cu Caracter Personal au fost prelucrate ilegal sau trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale a Operatorului
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării în cazul în care acuratețea Datelor cu Caracter Personal este contestată, prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este ilegală și persoana vizata se opune ștergerii Datelor cu Caracter Personal, operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată si le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate
 6. Dreptul de portabilitate, respectiv dreptul de a primi Datele cu Caracter Personal ale persoanei vizate sau pe care aceasta le-a furnizat Angajatorului într-o manieră structurată, utilizată în mod obișnuit și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator
 7. Dreptul de a se opune prelucrării, cu excepția cazului în care Operatorul demonstrează motive legitime convingătoare pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale persoanei vizate, ce depășesc interesele, drepturile și libertățile acesteia sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale
 8. Dreptul de a se adresa Justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate
 9. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau o afectează, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea Contractului, este permisă de lege sau are la bază consimțământului explicit al acesteia.

9.REGULI DE EXERCITARE A DREPTURILOR

Drepturile de mai sus pot fi exercitate prin cerere scrisa, adresata catre operatorul de date cu caracter personal. ILINCA-TEX SRL in conformitate cu prevederile art. 37(7) din Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi  libera circulaţie a acestor date este Responsabilul  cu protectia datelor cu caracter personal, cu urmatoarele date de contact:

Adresa: Str. Vintila Mihailescu nr.17, Sector 6, Bucureşti,

Telefon: ORANGE :+40744 64 94 35

E-mail: contact@portelan-pictat-manual.ro

Politica de confidentialitate a fost actualizata pe data de 13 Septembrie 2018

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
top